Dagsorden for den ordinære generalforsamling er i følge vedtægterne:

1. Valg af dirigent.

 1. Jørgen Wessman.

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

  1. Se link med formandens beretning.
  2. Søren: en ide omkring en lukket facebookgruppe, hvor man kunne skrive sammen.
  3. Beinir: aktivitetstidspunkter – evt miks maks, sidst på eftermiddagen en hverdag.
  4. Henrik B: Vi vil ikke booke banerne fast i det mest besatte tidspunkter.
  5. Lyseen: ide at søge fonde om tilskud til anlæg af kunststofbane.
  6. Søren: efterlyser klubmedlemmer som medarbejdere på festivallen for at lære hinanden at kende.
  7. Beretningen godkendt

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

  1. regnskabet godkendt – se link med regnskabet.
   1. Finn Lyseen: hvorfor sendes regnskabet ikke ud sammen med indkaldelsen.
   2. regnskabet bør lægges på hjemmesiden.

4. Fastsættelse af kontingent og indmeldelsesgebyr samt fremlæggelse af budget. for det kommende år.

  1. Budget godkendt
  2. Budget ud sammen med indkaldelsen?

5. Behandling af indkomne forslag.

  1. Ingen indkomne forslag

6. Valg af formand. (vælges kun i lige år)

7. Valg af næstformand.

  1. Leif Arne Jensen

8. Valg af kasserer.

  1. Henrik Susaa

9. Valg af 3 øvrige bestyrelsesmedlemmer. (2 vælges i lige år, 1 i ulige år)

  1. John Sørensen

10.Valg af 3 suppleanter til bestyrelsen.

Klaus, Leila og Arne

11.Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
Allan og Jan Augo blev valgt som revisorer og Preben Larsen blev valgt som revisorsuppleant.

12.Eventuelt.

Er det muligt med en øget adgang til boldmaskinen?

Koste til stregerne i stedet for rullerne? – Banemanden: ”vi prøvede for et par år siden med negativt resultat. Kostene fjernede for meget grus så stregerne gik løse.”

Andre har lagt miksmaks på en hverdag.