Referat af generalforsamlingen i Svogerslev tennisklub 27. marts 2018.

Formanden bød velkommen til de i alt 15fremmødte, og gik herefter over til selve generalforsamlingen hvor første punkt var valg af dirigent.

 1. Valg af dirigent.

Benny blev foreslået og valgt uden modkandidater. Benny startede med at konstatere at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

 1. Bestyrelsens beretning for 2017.

Formandens beretning med visioner for fremtiden. 27.03-2018

Vi er ca. 70 betalende medlemmer i Svogerslev tennisklub. En nedgang på ca. 20 medlemmer i forhold til sidste år.

Vi har sidste år haft de samme fixpunkter som tidligere.: Mix/max /boldmaskine om mandagen, klubmesterskaber og et hold på Roskilde festival. Vi har i bestyrelsen konstateret en meget lille interesse. Vi har derfor vedtaget at reducere omkring mix/max/boldmaskine, således at vi fortsat vil booke banerne, men vil overlade initiativet til medlemmerne.

Træning er noget vi fortsat diskuterer. Vi har valgt at fastholdemuligheden for ved eget initiativ at booke Hayward Butler, for egen regning på aftalte tidspunkter.

Vedr. klubhus, eller mangel på det samme, er vi nok stadig ind i noget politisk misk mask. Vores klubhus figurerer på budgettet, men bliver taget af til sidst i forhandlingerne og skudt et år frem. Vi tager det lidt som det kommer. Vores kassere har et det forløbende år, arrangeret et møde med borgmester Joy Mogensen, samt en kommunal embedsmand. Henrik Susaa og jeg deltog i mødet med disse. Tilbagemeldingen fra dem, var af meget politisk karakter og indeholdt absolut ingen løsninger.

Vi mener at vi har løst toilet problematikken, Der hænger en nøgle i klubhuset der passer til fodboldklubbens faciliteter. Ellers er det muligt af få sin private indgangsnøgle via Svogerslevs Boldklubs. Henvendelse til Rico for videre udlevering. Pris er ca. kr. 75.

Badningen er naturligvis stadig ikke løst. Svogerslev boldklub har dog åbnet op for muligheden for at tage et bad her i klubhuset. Det er kun et enkelt baderum. Der er ikke mulighed for at booke det i forvejen. Vi har også, som i aften mulighed for at bruge fodboldklubbens lokaler. Ikke optimalt, men dog til at leve med. Vi opfordrer vores medlemmer til at bruge fodboldklubbens faciliteter, som f.eks. tutten, som har åben de fleste hverdagsaftener.

Visioner og planer for det nye år:

Forsat at slå boldmaskine og mix/max sammen og lægge dette mandage aftener. Der er givet tilsagn fra Mogens Ellebæk omkring planlægningen af den kommende sæson. Dog uden medvirkning fra bestyrelsen.

Præciserer vores oprindelige målsætning om at Svogerslev tennisklub er en motionstennisklub, vi startede klubben ud fra en frustration over at vores trænings tider blev aflyst til fordel for klubkampe og turneringer. Bakke medlemmernes ønsker og initiativer op. (Hvis der kommer nogen)

Uddeler en folder til samtlige husstande i Svogerslev. I denne præciseres klubbens målsætninger.

Vi har i vinterpausen søgt tilbud på etablering af lysanlæg og muligheden for at omlægge en af banerne til kunststofgræs. Dette indgår i bestyrelsens forslag til GF. Vi ønsker i første omgang først at etablerer en kunststofbane, dog med forberedelse til et senere lysanlæg. Pris med moms ca. 185.000 kr.

Kommentarer til beretningen:

Klaus synes det er fint med en folder, men hvad gør vi når der kommer en Palle alene i verden og gerne vil spille tennis.

Henrik og Susaa sagde at man inden omdeling vil sikre at der er noget åbenhus arrangement eller lignende.

Beinir synes det virker som om at klubben består af mange klikker – og mangler sociale arrangementer så man har større chance for at finde en makker at spille med.

Niels nævnte at vi tidligere har haft sociale arrangementer for at komme nye i møde – men vi har sjældent fundet opbakning i medlemsskaren.

Arne støtter sociale arrangementer, det er vigtig at det bliver meldt ud tidligt, så man kan få det i kalenderen. Ofte har det været for sent.

Ole spørger om man skal have en aftale med Roskilde ældremotion. Susaa svarede at det har der været – men at de for et par år siden flyttede til Roskilde.

Finn fulgte op med, at de blev for mange og de to baner vi havde var ikke nok.

Ole foreslog at hænge en folder el.lign. op hos købmanden og andre relevante steder.

Der findes faktisk en facebook gruppe, som man vil kunne knytte medlem til medlem kontakter. Det er uvist hvem der har startet gruppen.

 1. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse:

Kassereren fremlagde regnskabet med de mest markante ændringer herunder medlems status.

Hvad dækker forsikringer: indbo, ulykke, ansvar. Forsikringerne er tegnet hos TRYG, som alm. idrætsforening.

Preben: Hvorfor er vi medlem af Danmarks tennisforening og Roskilde idrætsunion hvis vi ikke deltager i deres aktiviteter. Susaa fortalte at det er fordi bestyrelsen mener at vi har fordele ved at været medlem af forskellige årsager. Det gælder ikke mindst ved at omlægge baner, bygge klubhus, etc.. John sagde at det generelt er positivt at støtte de forskelige tennisaktiviteter i DK. Klubbens medlemmer har også deltaget i diverse DGI arrangementer.

Regnskabet blev godkendt med stor tilfredshed og applaus.

 1. Fastlæggelse af kontingent og indmeldelsesgebyr samt fremlæggelse af budget for det kommende år.

Kasseren fremlagde et mundligt budgetforslag som ligner det netop aflagte regnskab korrigeret for medlemsstatus. Bestyrelsen foreslog uændrede satser hvilket blev godkendt med stor tilfredshed.

 1. Behandling af indkomne forslag.

Der er modtaget et forslag fra bestyrelsen – at etablere en kunststofbane som man kan spille på året rundt. Prisen er 148.000 kr inkl moms. Her til kommer klargøring af lys.

Benny har man erfaring med vedligehold? Leif mener ikke det var ret bekosteligt. Hvis der er støtte fra generalforsamlingen vil vi undersøge om det er fornuftigt og forskellige typer.

Klaus spurgte om det var for at forlænge sæsonen eller spille i dårligt vejr. Henrik nævnte at det var både og.

Både Lejre og Havdrup har lignende baner og spiller året rundt.

Arne; ved vurdering af anlægsprisen skal man huske at bane 2 alligevel skal renoveres.

Dirigenten samlede op og kunne konstaterer at der generelt var støtte til at bestyrelsen går videre med projektet.

 1. Valg af formand – Henrik Bjørnskov blev genvalgt.
 1. Valg af øvrige – Torben Nielsen blev genvalgt.

 1. Valg af øvrige – Niels Ellermann blev genvalgt.
 1. Valg af 3 suppleanter til bestyrelsen – Klaus Thomsen, Laila, Arne blev valgt.
 1. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. Allan og Jan Augo blev valgt som revisorer og Preben Larsen blev valgt som revisorsuppleant.
 1. Eventuelt.

Beinir ønsker at boldmaskinen kommer til at kører andre aftner end mandag. Vi lader ønsket gå videre til Mogens Ellebæk.

Mulighederne for at anvende fodboldsklubbens faciliteter blev anerkendt.

Referent Niels Ellermann

27 marts 2018