Referat af generalforsamlingen i Svogerslev tennisklub 22. marts 2022.

 

Formanden bød velkommen til de i alt 6 (+ bestyrelse, på nær Torben) fremmødte, og gik herefter over til selve generalforsamlingen hvor første punkt var valg af dirigent.

 

1.    Valg af dirigent.

 

Niels Ahm blev foreslået og valgt uden modkandidater. Niels startede med at konstatere at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

 

2.    Bestyrelsens beretning.

Formandens beretning GF 22. for året 2021/22

For bestyrelsen og mig selv er det et meget skelsættende periode i vores tennisklubs historie.

Vi føler, at vi på mange måder er kommet i mål med et årelangt projekt i klubbens historie, ved det at vi nu har fået 2 helårsbaner med lys og fortsat har vores rødgrusbane til vores disposition i sommerhalvåret. Vi vurderer at klubbens aktuelle behov pt. er dækket ind.

Det betyder, at vi nu er en helårsklub og at vi ikke længere skal sparer op til et fremtidig mål, men fremadrettet skal have afstemt vores drift indtægter og vores driftsudgifter. Ikke at vi bare har tænkt os at bruge los, vi har jo stadigvæk verdens bedste kasserer, så det er der nok ingen risiko for.

Hvilke planer har vi så:

Åbne op for adgang til klubbens rum (skuret!) for alle, dermed salg af øl og vand, adgang til boldmaskinen og måske søge lidt i ly når det er meget koldt efter en gang vintertennis. Dette vil blive sat i værk i løbet af foråret. Rent praktisk så flytter vi vores nøgleboks tættere på døren og anbringer nøglen til skuret der, evt. ved hjælp af en fastgørelse i boksen.

Nye bolde i boldmaskinen. Adgang til denne. (ikke i tidsrummet fra 16.00-20.00 i hverdagene)

Mere etableret salg af bolde. 

Mere etableret forhold for ophold i skuret, lave en kop kaffe. (obs. på vand i vinterhalvåret.)

Fast indkaldelse i uge 18 og uge 34 for oprydning. Torben er tovholder. Bestyrelsen ved godt vi skal være bedre til at styrer dette!

Obs. på vedligeholdelse af banen. Leif er tovholder/ansvarlig. (obs. på mail fra Klaus Thomsen)

Forårsturnering den 25. juni med efterfølgende spisning, hvis der er interesse.

Finaledag den 27. august.

Flere fra bestyrelsen har denne sæson afprøvet vintertennis og det er en stor fornøjelse – stor opfordring til at prøve det.

Til sidst en opfordring til alle medlemmer om at byde ind med forslag og ideer gerne fuld op af en egen indsats.

 

Vi er omkring 85 medlemmer og er meget tilfreds med det. Vores økonomi er fin så vi er ikke trængt fra den vinkel.

 

Der blev spurgt ind til, om nøglen til lyset også kunne være tilgængelig i nøgleboksen. Formanden vil bestemt ikke afvise – og tage det op i bestyrelsen.

 

Formandens beretning blev vedtaget med applaus.

 

3.    Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse:

 

Kassereren fremlagde regnskabet med de mest markante ændringer.

Regnskabet blev godkendt med stor tilfredshed og applaus.

 

4.    Fastlæggelse af kontingent og indmeldelsesgebyr samt fremlæggelse af budget for det kommende år.

 

Kasseren fremlagde mundligt det uddelte budgetforslag som ligner det netop aflagte regnskab, dog med investeringen i den ny kunststofbane til 197.500 kr. Bestyrelsen foreslog uændrede satser til 700 for seniorer, 400 for juniorer og 100 for passiv hvilket blev godkendt med stor tilfredshed. 

John gjorde opmærksom på, at vi har flyttet kontingentopkrævningen til starten af det ny år, hvilket kollidere med fastsættelsen af kontingentet på generalforsamlingen. Der var ikke bemærkninger til det. Budgettet blev godkendt med applaus.

 

5.    Behandling af indkomne forslag. 

Der er ikke indkommet forslag, udover Klaus´s forslag omkring vedligehold. Se formandens beretning. 

 

6.    Valg af formand – Henrik Bjørnskov blev genvalgt.

 

7.    Valg af øvrige – Torben Nielsen blev genvalgt.

 

8.    Valg af øvrige – Niels Ellermann blev genvalgt.

 

9.    Valg af 3 suppleanter til bestyrelsen – Niels Reimer og Lis Rasmussen blev valgt.

 

10. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. Finn Lyseen og Allan Jensen blev valgt som revisorer.

 

11. Eventuelt. 

Steen spurgte om der var aktiviteter for at få spillet på tværs som mixmax el.lign., og ej heller træning med træner er der mulighed for. Bestyrelsen har forsøgt igen og igen og men har måtte sande, at der er meget lille efterspørgsel for. Klubben er en tennisklub for motionister, man kan komme og spille og gå igen.

Selv om der efterhånden er meget få aktiviteter, er der stadig meget begrænset tilslutning. I bestyrelsen er vi meget lydhører over medlemsaktiviteter.

Det blev drøftet om vi skal forsætte med at være medlem af DGI, Roskilde Idræts Union og Tennis Øst. Fordelene er få. 

 

 

Referent Niels Ellermann

22. marts 2022