VEDTÆGTER FOR SVOGERSLEV TENNIS KLUB.


§1. 

KLUBBENS NAVN er Svogerslev Tennis Klub med hjemsted i Roskilde Kommune. 

§ 2.

 KLUBBENS FORMÅL er at skabe gode rammer for at motionister kan spille tennis i nærmiljøet.

§3. 

Klubben OPTAGER ENHVER, der søger optagelse - under forudsætning af, at klubbens vedtagne maksimumsgrænser for medlemstal ikke overskrides. 

Indmeldelse skal ske via hjemmesiden www.svogerslevtennisklub.dk. Medlemskab er først opnået, når kontingent er betalt. Kvittering er medlemsbevis og giver klubrettigheder og - pligter. 

Bestyrelsen kan i særlige tilfælde nægte optagelse af et medlem. Den, hvis optagelse er nægtet, kan prøve optagelsen på førstkommende generalforsamling, der træffer endelig afgørelse. 

Bestyrelsen kan tillige optage passive medlemmer. Passive medlemmer kan deltage på foreningens generalforsamling, men har ikke stemmeret. Ved optagelse som aktivet medlem har passive medlemmer fortrin for andre. 

§ 4. 

KONTINGENT fastsættes for et år ad gangen på klubbens ordinære generalforsamling og opkræves forud. Bestyrelsen fastsætter forfaldsterminer. Indmeldelse i løbet af et regnskabsår giver normalt ikke ret til reduceret kontingent. 

§ 5. 

UDMELDELSE - EKSKLUSION 

Udmeldelse skal ske via hjemmesiden (www.svogerslevtennisklub.dk) og forudsætter, at medlemmet har betalt kontingent frem til den dag, udmeldelsen har virkning. Et medlem, der er i kontingentrestance, kan af bestyrelsen ekskluderes med mindst 8 dages varsel. Ingen, der er udelukket på grund af kontingentrestance, kan optages på ny som medlem af klubben, før vedkommende har betalt sin kontingentrestance i klubben.

Overtrædelse af klubbens vedtægter og andre regler kan medføre udelukkelse for kortere eller længere tid - og eventuelt eksklusion. Hvis bestyrelsen beslutter, at særlige forhold giver anledning til EKSKLUSION, skal det ske ved at mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer har stemt herfor. Forinden bestyrelsen træffer sin afgørelse, skal medlemmet have haft mulighed for at fremføre sit forsvar, og medlemmet kan kræve, at spørgsmålet om eksklusion afgøres på førstkommende generalforsamling. Spørgsmålet optages som særligt punkt på generalforsamlingens dagsordenen, og vedkommende har ret til at deltage i dette punkts behandling på generalforsamlingen. Generalforsamlingens beslutning om eksklusion kræver samme majoritet som ved ændring af klubbens love. Et medlem, der er ekskluderet i henhold til generalforsamlingsbeslutning, kan kun genoptages som medlem ved en ny generalforsamlingsbeslutning herom. 

§6. 

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 

Generalforsamling er klubbens øverste myndighed. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af MARTS måned og indkaldes med mindst 3 ugers varsel ved skriftlig meddelelse til medlemmerne ved e-mail eller ved annoncering på klubbens hjemmeside, med angivelse af dagsorden.

Forslag der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen afholdes. Dagsorden for den ordinære generalforsamling er: 

Valg af dirigent.

Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

Fastsættelse af kontingent og indmeldelsesgebyr samt fremlæggelse af budget for det kommende år.

Behandling af indkomne forslag.

Valg af formand.

Valg af næstformand.

Valg af kasserer.

Valg af 3 øvrige bestyrelsesmedlemmer.

Valg af 3 suppleanter til bestyrelsen.

Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.

Eventuelt. 

§ 7. 

GENERALFORSAMLIGENS LEDELSE m.v. 

Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen, til at lede forhandlingerne. Generalforsamlingen beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal jf dog §§ 5, og 14. Stemmeret udøves ved personligt fremmøde. Dirigenten bestemmer afstemningsmåden, på begæring af et eller flere stemmeberettiget medlem(-mer), skal afstemninger og valg foregå skriftligt, ligesom alle afstemninger om eksklusion skal foregå skriftligt.

Generalforsamlingens beslutninger indføres i en protokol, hvori også et referat af forhandlingerne optages. Protokollen underskrives af dirigenten. 

Referatet lægges på klubbens hjemmeside.

§ 8. 

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. 

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes når mindst 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt stiller motiveret krav herom til bestyrelsen. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 1 måned efter, at begæring er fremsat over for bestyrelsen, og indvarsling skal ske på samme måde som for ordinær generalforsamling. 

§ 9. 

BESTYRELSE, - VALG. 

Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenteret foreningen i alle forhold. De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter i henhold til lovene. 

Bestyrelsen består af: 

Formand

Næstformand

Kasserer

3 bestyrelsesmedlemmer 


Bestyrelsesmedlemmer vælges for en periode af 2 år. 

De lige år afgår formand og 2 bestyrelsesmedlemmer, de ulige år afgår næstformand, kasserer og 1 bestyrelsesmedlem. Genvalg kan finde sted. 

§ 10. 

TEGNINGSRET

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer, hvoriblandt formanden eller næstformanden er til stede. I formandens forfald indtræder næstformanden i dennes sted. Over bestyrelsens forhandlinger fores en protokol.

Klubben tegnes af formanden. Ved økonomiske dispositioner kræves dog underskrift af såvel formanden som kassereren. I alle sager der angår køb, salg eller pantsætning af fast ejendom eller løsøre samt investeringer og spørgsmål af anlægsmæssig karakter, skal den samlede bestyrelse godkende dette.

Bestyrelsen fastlægger klubbens ordens- og banetegningsregler. 

§ 11. 

Klubbens regnskabsår er 1/1 til 31/12 (kalenderåret). Bestyrelsen skal inden 15/2 afgive driftsregnskab og status til revisorerne.

Driftsregnskab og status forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorernes påtegning. Driftsregnskab og status ligger til gennemsyn hos klubbens formand/kasserer for foreningens medlemmer 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. 

§ 12. 

REVISION. 

På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. Revisorerne skal hvert år inden udgangen af februar gennemgå det samlede regnskab og påse, at beholdningerne er til stede.

Driftsregnskab og status forsynes med en påtegning. Revisorerne har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdning. 

§ 13. 

VEDTÆGTSÆNDRINGER. 

Ændring i vedtægter kan ske på enhver generalforsamling, når et flertal af de afgivne stemmer er for forslaget. 

§ 14. 

KLUBBENS OPLØSNING. 

Beslutning om klubbens opløsning kan kun tages på en i den anledning særligt indkaldt generalforsamling. Det kræves, at der til denne generalforsamling er mindst halvdelen af klubbens stemmeberettigede medlemmer tilsted. For forslaget vedtagelse kræves tillige, at ¾ af de afgivne stemmer er for forslaget.

Opnås et sådant flertal ikke på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutningen kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer der er til stede.

På generalforsamlingen træffes bestemmelse om, hvorledes klubbens formue, herunder fast ejendom og løsøre skal fordeles. Dette sker ved simpelt stemmeflertal.

Ved opløsning tilfalder klubbens midler Roskilde Kommune til brug for idrætslige formål for børn og unge i kommunen, dog fortrinsvis en forening med samme formål som den opløste forening. 

 

Vedtaget på generalforsamling den 20. marts 2024