Referat af generalforsamlingen i Svogerslev Tennis Klub 9. juli 2020 (pga. corona).

Formanden bød velkommen til de i alt 9 (+ bestyrelse) fremmødte, og gik herefter over til selve generalforsamlingen hvor første punkt var valg af dirigent.

 1. Valg af dirigent.

Finn blev foreslået og valgt uden modkandidater. Finn startede med at konstatere at generalforsamlingen var lovligt indkaldt – under hensyntagen til corona.

 1. Bestyrelsens beretning.

Henrik afholdt sin beretning.

Torben uddybede forholdet til Roskilde tennisklub. Vi var 30-40 der også spillede i Roskilde. Nu forventer vi det bliver lidt færre.

 1. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse:

Kassereren fremlagde regnskabet og fremhævede de mest markante poster.

Kasseren svarede på spørgsmål:

Lis spørger til forsikring. Vi har forsikringer gennem TRYG; ansvar, brand og løsøre.

Niels?? spørger til regnskabet for festivalen. Der blev uddybet og accepteret.

Så blev der spurgt til fordelingen mellem den ny bane og lys på 2 baner.

Regnskabet blev godkendt med stor tilfredshed og applaus.

 1. Fastlæggelse af kontingent og indmeldelsesgebyr samt fremlæggelse af budget for det kommende år.

Kasseren fremlagde et skriftligt budgetforslag, som viser budget 2020, årets resultat for 2020 indtil dato, og året 2019. Bestyrelsen foreslog at hæve satserne til 700 kr. for seniorer, 400 kr. for juniorer og 100 kr. for passiv hvilket blev godkendt med stor tilfredshed. Det blev bemærket at 100 kr. for en gæstespiller er meget. Formanden forklarede, at vi ikke er interesseret i gæstespillere – men i medlemmer. Man er jo altid velkommen til at komme ned og prøve.

 1. Behandling af indkomne forslag.

Der er indkommet 3 forslag:

Finn: at der etableres en arbejdsgruppe til vedligehold. Bestyrelsen støtter med Torben som tovholder. GF støttede.

Finn: at regnskabet fremsendes sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen. Bestyrelsen foreslog at regnskabet kan leveres på mail på anmodning til kasseren. GF støttede denne model.

Bestyrelsen ønskede mandat til at omlægge bane 2 til helårsbane, pga. de gode erfaringer med bane 1. GF gav bemyndigelse til at bestyrelsen arbejder videre med projektet.

Finn foreslog at vi søgte støtte via diverse fonde.

 1. Valg af formand – Henrik Bjørnskov blev genvalgt.
 1. Valg af næstformand (vælges kun i ulige år)

 1. Valg af kasserer (vælges kun i ulige år)

 1. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer – Torben Nielsen og Niels Ellermann blev genvalgt.
 1. Valg af 3 suppleanter til bestyrelsen – Niels Reimer, Lis Rasmussen og Annette T. Andersen blev valgt.
 1. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. Finn Lyseen og Allan Jensen blev valgt som revisorer og Knud Tarnø blev valgt som revisorsuppleant.
 1. Eventuelt.

Connie Reimer ønsker nøgle til toilet. Det kan man nemt få – ved henvendelse til Rico i boldklubben.

Der blev spurgt til boldmaskinen, man regnede med at Mogens Ellebæk fortsætter.

Øvrige interesserede er velkomme til aftale med en fra bestyrelsen, om at få adgang til boldmaskinen.

Ønske om badning kan ligeledes lade sig gøre efter aftale med Rico.

På hjemmesiden ligger et introduktionsbrev til nye medlemmer. Det burde ajourføres.

Opslagstavlerne pynter heller ikke.

Referent Niels Ellermann

9. juli 2020

Svogerslev den 20. juli 2020

Finn Lyseen

Dirigent