Referat af generalforsamlingen i Svogerslev tennisklub 20. marts 2024. 

 

Formanden bød velkommen til de i alt 9 (inkl. bestyrelse) fremmødte, og gik herefter over til selve generalforsamlingen hvor første punkt var valg af dirigent. 

 

 1. Valg af dirigent. 

 

Niels Ahm blev foreslået og valgt uden modkandidater. Niels startede med at konstatere at generalforsamlingen var lovligt indkaldt – under hensyntagen il corona. 

 

 1. Bestyrelsens beretning. 

Formandens beretning GF 24. for året 2023 

Hjertelig velkommen til alle vores medlemmer. 

Denne beretning adskiller sig ikke ret meget for sidste års beretning. 

Jeg vil dog starte med at fortælle, at der har været flere der har ytret ønsker om en mulig paddelbane eller 2, f.eks. på bane 3. Jeg har selv spillet paddel tennis, jeg syntes det er sjovt, men det er ikke tennis. Det betyder altså, hvis dette er et ønske hos flertallet, så skal vi finde en ny formand 

Gentagelser fra sidste års beretning: 

Vi føler at vi på mange måder er kommet i mål med et årelangt projekt i klubbens historie, ved det at vi nu har fået 2 helårsbaner med lys og fortsat har vores rødgrusbane til vores disposition i sommerhalvåret. Vi vurderer at klubbens aktuelle behov pt. er dækket ind. 

Det betyder, at vi nu er en helårsklub og at vi ikke længere skal sparer op til et fremtidig mål, men fremadrettet skal have afstemt vores drift indtægter og vores driftsudgifter. Ikke at vi bare har tænkt os at bruge los, vi har jo stadigvæk verdens bedste kasserer, så det er der nok ingen risiko for. Bare vent på kasserens beretning!! 

 

Vi har åbnet op for adgang til klubbens rum (skuret!) for alle, dermed salg af øl og vand, adgang til boldmaskinen og måske søge lidt i ly når det er meget koldt efter en gang vintertennis. Vi har indkøbt et nyt køleskab og skaffet os af med de gamle 

Nye bolde i boldmaskinen. Adgang til denne. (ikke i tidsrummet fra 16.00-20.00 i hverdagene). Der vil blive lagt nye bolde i når vi kommer lidt nærmere foråret. 

Mere etableret salg af bolde. Henvend jer til en i bestyrelsen 

Når der bliver åbnet for vandet, bliver der også en mulighed for at lave en kop kaffe. 

Stadig styr på oprydning og orden på og omkring banerne. Torben er tovholder. Bestyrelsen bakker op om dette. 

Obs på vedligeholdelse af banen. Leif er tovholder/ansvarlig. 

Endnu en gang en stor tak til Niels Ellermann for indsatsen omkring Roskilde Festival. Også en tak til den øvrige bestyrelse, vil gerne rette opmærksomheden på at vi jo er en flok frivillige aktører, så det er vigtigt at medlemmerne har det for øje. 

Flere fra bestyrelsen har denne sæson afprøvet vintertennis og det er en stor fornøjelse. 

Sne er nok en lidt større udfordring end vi har regnet med. Sneen bliver liggende over længere tid end forventet. Saltning af banen må kun udføres af Leif. 

I tvivl omkring mesterskabernes fremtid. Bestyrelsen vurderer fremadrettet hvad der skal ske. 

Til sidst en opfordring til alle medlemmer om at byde ind med forslag og ideer gerne fuld op af en egen indsats. 

Der blev spurgt ind til, om, der ikke kunne være en lysnøgle i nøgleskabet. Bestyrelsen lovede at se på muligheden. 

Formandens beretning blev vedtaget med applaus. 

 

 1. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse: 

 

Kassereren fremlagde regnskabet med de mest markante ændringer. 

Revisorerne havde forslået at der oprettes en M  obilePay – det var der enighed om. 

Regnskabet blev godkendt med stor tilfredshed og applaus.  

 

 1. Fastlæggelse af kontingent og indmeldelsesgebyr samt fremlæggelse af budget for det kommende år. 

 

Kasseren fremlagde mundligt det uddelte budgetforslag som ligner det netop aflagte regnskabBestyrelsen foreslog uændrede satser til 700 for seniorer, 400 for juniorer og 100 for passiv hvilket blev godkendt med stor tilfredshed.  

Der var ikke bemærkninger til det. Budgettet blev godkendt med applaus. 

 

 1. Behandling af indkomne forslag.  

Der er indkommet et forslag fra bestyrelsen. Det er primært en ajourføring af sproget og præcisering af klubbens formål – som er at kunne spille tennis i nærmiljøet. Man kan se forslaget på klubbens hjemmeside.  

Der blev spurgt ind til, om klubbens vedtægter ikke burde ligge på hjemmesiden. Det bør de gøre.  

 

 1. Valg af formand – Henrik Bjørnskov Madsen blev genvalgt. 

 

 1. Valg af øvrige – Torben Nielsen blev genvalgt. 

 

 1. Valg af øvrige – Niels Ellermann blev genvalgt. 

 

 1. Valg af 3 suppleanter til bestyrelsen – Per Nielsen og Arne Fangel valgt. 

 

 1. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleantNiels Ahm og Allan Jensen blev valgt som revisorer. 

 

 1. Eventuelt.  

Der blev ikke rejst flere punkter. 

  

 

 

Referent Niels Ellermann 

20. marts 2024