Referat af generalforsamling i Svogerslev Tennisklub afholdt torsdag d. 25/3 2021.

Formanden bød velkommen

1) Valg af dirigent

Jørgen Wessman blev valgt.

2) Formandens beretning

Kommentarer vedrørende store økonomiske beslutninger. Bør fremover sendes ud sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen. (Kræver ændring af vedtægterne).

God tilfredshed med kunststofbanerne.

3) Regnskab

Regnskabet blev gennemgået af kassereren og efterfølgende godkendt.

4) Fastsættelse af kontingent og budget for 2021.

Kontingentet foreslået uændret, dog med fremrykning af kontingentbetaling til 6. februar.

Budgettet og kontingentet godkendt.

5) Behandling af indkomne forslag.

Etablering af toiletmulighed.

Forslaget blev gennemgået af Bettina. Formanden kommenterede i forhold til bestyrelsens forslag om udlevering af brikker til brug i Svogerslev Boldklubs bygninger. Brikkerne kan evt. udleveres til de “hold”, der spiller, så der bliver et begrænset antal brikker i omløb. STK har forespurgt hos Svogerslev Boldklubs formand, og der ses med positivitet på forslaget.

Generalforsamlingen vedtog at gå videre med denne mulighed med evaluering deraf i løbet af 2021 og samtidig nedsattes et udvalg bestående af Bettina og Henrik Susaa ( andre interesserede må meget gerne melde sig) til at arbejde videre med finansiering og derefter henvendelse til kommunen i forhold til evt at opstille toiletvogn eller anden mulighed (hvilket kræver en økonomisk beregning).

6) Valg

Næstformand ( Leif Jensen), kasserer (Henrik Susaa) og 1 bestyrelsesmedlem (John Sørensen) var på valg.

Alle modtog genvalg.

Suppleanter til bestyrelsen : Jane Ellebæk, Klaus Thomsen og Søren Pedersen blev valgt.

To revisorer : Genvalg af Finn Lyseen og Allan Jensen Revisorsuppleant : Bettina Pedersen

7) Eventuelt

*Ønske om flere affaldsspande til bedre sortering. Bestyrelsen finder en løsning.

*Vedligeholdelse af området. Bestyrelsen kontakter HP i forhold til hvad man kan gøre i forhold til kanterne af kunststofbanerne. Flere vedligeholdelsesdage i løbet af sæsonen med god frist i forhold til annoncering.

*Spørgsmål om planer om rangliste,turneringer,arrangementer. Bestyrelsen arrangerer klubmesterskaberne. Derudover opfordres medlemmerne til at arrangere forskellige tiltag.

*Boldmaskinebolde kommer hvis “boldmaskineambassadørerne” starter igen. HP kontaktes med spørgsmål i forhold til brugen på kunststofbanerne.

Dirigenten takkede derefter for god ro og orden.